مشخصات نشريه:  

فصلنامه مواد پرانرژي
 12 دوره
عنوان نشريه:  مواد پرانرژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مواد پرانرژي ايران
مديرمسئول:  دکتر علي صابري مقدم
سردبير:  دكتر حسين فخراييان
تارگاه:  www.isaem.ir
رایانامه:  info@ISAEM.IR
تلفن:  22970250 (021)
نمابر:  22936578 (021)
صندوق پستي:  16765/3556
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه صنعتي مالک اشتر
كد ISSN:  1735-3629
نوع نشريه:  فصلنامه