نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه پژوهش نفت
 55 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نفت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه صنعت نفت
مدیرمسئول:  دكتر جعفر توفيقي دارياني
سردبیر:  دكتر محمدرضا احساني
:تارگاه  http://pr.ripi.ir
رایانامه:  journal@ripi.ir
تلفن:  48252129 (021)
نمابر:  48252224 (021)
صندوق پستی:  14665-137
نشانی:  تهران، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، دفتر مجله پژوهش نفت
کد ISSN:  2345-2900
نوع نشریه:  دو ماهنامه