نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه نشريه پرستاري ايران
 98 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه پرستاري ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدیرمسئول:  دکتر سيده فاطمه حق دوست اسکويي
سردبیر:  دکتر سيده فاطمه حق دوست اسکويي
:تارگاه  http://ijn.iums.ac.ir
رایانامه:  ijn@journals.iums.ac.ir
تلفن:  43651230 (021)
نمابر:  88671613 (021)
صندوق پستی:  19395-4798
نشانی:  ايران، تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان رشيد ياسمي، جنب بيمارستان شهيد مطهري، مركز تحقيقات و مراقبت هاي پرستاري
کد ISSN:  2008-5923
نوع نشریه:  دو ماهنامه