مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم پزشكي زانكو
 6 دوره
عنوان نشريه:  علوم پزشكي زانكو
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مديرمسئول:  دكتر محمد رامان مولودي
سردبير:  دكتر اسماعيل ايزدپناه
تارگاه:  zanko.muk.ac.ir
رایانامه:  zanko@muk.ac.ir
تلفن:  33664643 - 087
نشانی:  ايران، سنندج، خيابان پاسداران، روبروي هتل شادي، كدپستي: 13446-66177
كد ISSN:  3343-2383
نوع نشريه:  فصلنامه