مشخصات نشريه:  

فصلنامه نشريه جراحي ايران
 21 دوره
عنوان نشريه:  نشريه جراحي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  جامعه جراحان ايران
مديرمسئول:  دکتر ايرج فاضل
سردبير:  دکتر مصطفي جابر انصاري
تارگاه:  www.ijs.ir
رایانامه:  info@ijs.ir
تلفن:  26401420-30 (021)
نمابر:  26401419 (021)
نشانی:  تهران، خيابان ميرداماد، شماره 175 دفتر مركزي جامعه جراحان ايران، كدپستي: 1919913961
كد ISSN:  1735-4099
نوع نشريه:  فصلنامه