مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دندانپزشكي كودكان ايران
 6 دوره
عنوان نشريه:  دندانپزشكي كودكان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني
مديرمسئول:  دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني
سردبير:  دكتر قاسم انصاري
تارگاه:  iapdent.ir
تلفن:  88246093 (021)
نمابر:  88246094 (021)
نشانی:  تهران، گيشا، پيروزي غربي، پلاك 90، كدپستي: 1447753493
كد ISSN:  1735-8434
نوع نشريه:  دو فصلنامه