نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي)
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر مريم خليلي جهانتيغ
سردبیر:  دكتر محمدمهدي ناصح
:تارگاه  https://jllr.usb.ac.ir/
رایانامه:  majalat@yahoo.com
تلفن:  33430102 (054)
نمابر:  2445989 (054)
صندوق پستی:  98135-655
نشانی:  زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي دانشگاه، مجله زبان و ادبيات فارسي
کد ISSN:  2008-5737
نوع نشریه:  دو فصلنامه