مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زبان و زبان شناسي
 7 دوره
عنوان نشريه:  زبان و زبان شناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن زبان شناسي
مديرمسئول:  مصطفي عاصي
سردبير:  يحيي مدرسي
تارگاه:  www.lsi.ir
رایانامه:  info@lsi.ir
تلفن:  88212003 (021)
صندوق پستي:  15875-5618
نشانی:  تهران - بزرگراه كردستان، خيابان شيخ بهائي جنوبي، خيابان ايرانشناسي 64 غربي، طبقه 5 شرقي - كد پستي 1437835859
كد ISSN:  2322-3847
نوع نشريه:  دو فصلنامه