نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بصيرت (مديريت)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  بصيرت (مديريت)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق
مدیرمسئول:  دكتر محمدمهدي مظاهري
سردبیر:  دكتر علي اكبر فرهنگي
:تارگاه  www.basirat.iau-naragh.ac.irhttp://www.basirat.iau-naragh.ac.ir
رایانامه:  basirat@iau-naragh.ac.ir
تلفن:  4463920 (0866)
نمابر:  4462460 (0866)
صندوق پستی:  37961/4
نشانی:  استان مركزي، نراق، خيابان امام خميني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق، كد پستي: 58719-37961
کد ISSN:  2008-2541
نوع نشریه:  فصلنامه