نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حقوق بشر
 11 دوره 
عنوان نشریه:  حقوق بشر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مفید
سردبیر:  دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی
:تارگاه  http://humanrights.mofidu.ac.ir/
رایانامه:  hrr.mofidu@gmail.com
تلفن:  32130287-025
نمابر:  32925764-025
نشانی:  قم، بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر
کد ISSN:  2423-6489
نوع نشریه:  دو فصلنامه