مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
 19 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جنگلداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
مديرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبير:  خسرو ثاقب طالبي
تارگاه:  www.ijffr.rifr-ac.org
رایانامه:  ijfpr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستي:  13185-116
نشانی:  تهران، کيلومتر 5 آزاد راه تهران-کرج، خروجي پيکان شهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات جنگلها و صنوبر ايران، كدپستي: 1496813111
كد ISSN:  1735-0883
نوع نشريه:  فصلنامه