مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران
 20 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع چوب و کاغذ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
مديرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبير:  امير نوربخش
تارگاه:  www.rifr-ac.ir
رایانامه:  ijwpr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستي:  13185-116
نشانی:  تهران، كيلومتر 5 آزاد راه تهران، كرج، خروجي پيكانشهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، كد پستي: 1496813111
كد ISSN:  1735-0913
نوع نشريه:  فصلنامه