نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي
 27 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیرمسئول:  عليرضا اعرافي
سردبیر:  حسن آقانظري
:تارگاه  http://iee.rihu.ac.ir/
رایانامه:  jostarha@rihu.ac.ir
تلفن:  32111359, 32111368 (025)
نمابر:  32803090 (025)
صندوق پستی:  37185-3151
نشانی:  قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
کد ISSN:  1735-3300
نوع نشریه:  دو فصلنامه