مشخصات نشريه:  

فصلنامه پرستاري و مامايي جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY)
 19 دوره
عنوان نشريه:  پرستاري و مامايي جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان
مديرمسئول:  سيده نوشاز مير حق جو
سردبير:  دكتر صديقه پاك سرشت
تارگاه:  hnmj.gums.ac.ir
رایانامه:  nursjournal@gums.ac.ir
تلفن:  33553202 (013)
نمابر:  33550097 (013)
صندوق پستي:  41635-1873
نشانی:  رشت، بزرگراه شهيد بهشتي، خيابان دانشجو
كد ISSN:  2588-3712
نوع نشريه:  فصلنامه