مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry
 13 دوره
عنوان نشريه:  مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان استان فارس
مديرمسئول:  دکتر علي اصغر علوي
سردبير:  دکتر علي اصغر علوي
تارگاه:  dentjods.sums.ac.ir
رایانامه:  DENTIODZ@SUMS.AC.IR
تلفن:  6280458 (0711)
نمابر:  6280458 (0711)
صندوق پستي:  71345/1836
نشانی:  شيراز، خيابان قصردشت، قم آباد، دانشکده دندانپزشکي
كد ISSN:  2345-6485
نوع نشريه:  فصلنامه