مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانش و تندرستي
 15 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانش و تندرستي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شاهرود
مديرمسئول:  دكتر جواد نوريان
سردبير:  دكتر سهراب حاجي زاده
تارگاه:  knh.shmu.ac.ir
رایانامه:  knh@shmu.ac.ir
تلفن:  32394111 (023)
نمابر:  32394852 (023)
صندوق پستي:  361473955
نشانی:  شاهرود، ميدان هفت تير، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  1735-577X
نوع نشريه:  فصلنامه