مشخصات نشريه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (انگليسي)
 1 دوره
عنوان نشريه:  نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (انگليسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسان مکانيک ايران
مديرمسئول:  محمود يعقوبي
سردبير:  محمدرضا اسلامي
تارگاه:  jmep.isme.ir
تلفن:  64543416 (021)
نمابر:  88938373 (021)
صندوق پستي:  15538
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، بن بست دژن، شماره 3
كد ISSN:  1605-9727
نوع نشريه:  فصلنامه