مشخصات نشريه:  

فصلنامه بيمارستان
 13 دوره
عنوان نشريه:  بيمارستان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي اداره امور بيمارستانها دانشگاه علوم پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر محمد علي اخوان
سردبير:  دكتر محمد عرب
تارگاه:  jhosp.tums.ac.ir
رایانامه:  hospj@hbi.ir - jhosp@tums.ac.ir
تلفن:  88989129 (021)
نمابر:  88989129 (021)
صندوق پستي:  15875-6951
نشانی:  تهران، خيابان پور سينا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه 4، گروه علوم و مديريت و اقتصاد بهداشت، كد پستي: 1417613151
كد ISSN:  2008-1928
نوع نشريه:  فصلنامه