مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري
 14 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات علوم رفتاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مديرمسئول:  دكتر عباس عطاري
سردبير:  دكتر رضا باقريان سرارودي
تارگاه:  rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs
رایانامه:  JBS@BSRC.MUI.AC.IR
تلفن:  2222135 (0311)
نمابر:  2222135 (0311)
صندوق پستي:  81465-993
نشانی:  اصفهان، خيابان هشت بهشت، بيمارستان نور، مركز تحقيات و علوم رفتاري
كد ISSN:  1735-2029
نوع نشريه:  دو فصلنامه