نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه (شنوايي شناسي) auditory and vestibular research
 30 دوره 
عنوان نشریه:  (شنوايي شناسي) auditory and vestibular research
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
مدیرمسئول:  مهين صدايي
سردبیر:  دکتر مسعود متصدي زندي
:تارگاه  https://avr.tums.ac.ir/index.php/avr
رایانامه:  aud@tums.ac.ir
تلفن:  77621188 (021)
نمابر:  77621188 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، نبش خيابان صفي عليشاه، دانشکده توانبخشي، گروه شنوايي شناسي، کدپستي: 1148965141
کد ISSN:  1735-7136
نوع نشریه:  فصلنامه