مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس
مديرمسئول:  دکتر عبدالرسول طالعي
سردبير:  دکتر فرهاد هنجني
رایانامه:  jmr@sums.ac.ir
تلفن:  2303715 (0711)
نمابر:  2303715 (0711)
صندوق پستي:  71345-1877
نشانی:  شيراز، خيابان زند، دانشکده پزشکي شيراز، کتابخانه شهيد دکتر گرکاني نژاد، طبقه چهارم
كد ISSN:  1728-1962
نوع نشريه:  فصلنامه