مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
 20 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
مديرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبير:  دكتر فاطمه سفيدكن
تارگاه:  http://ijmapr.areeo.ac.ir
رایانامه:  ijmapr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستي:  13185-116
نشانی:  تهران، کيلومتر 5 جاده کرج - تهران، خروجي پيکان شهر، انتهاي 20 متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور
كد ISSN:  0905-1735
نوع نشريه:  دو ماهنامه