مشخصات نشریه:  

فصلنامه ارگونومي
 9 دوره
عنوان نشریه:  ارگونومي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايران
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا چوبينه
سردبیر:  دكتر مجيد معتمدزاده
تارگاه:  journal.iehfs.ir
تلفن:  38380527 (081)
نمابر:  38380509 (081)
نشانی:  ايران، همدان، دانشكده بهداشت، علوم پزشكي همدان
نوع نشریه:  فصلنامه