نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ارگونومي
 36 دوره 
عنوان نشریه:  ارگونومي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايران
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا چوبينه
سردبیر:  دكتر رشید حیدری مقدم
:تارگاه  http://journal.iehfs.ir/
تلفن:  38380527 (081)
نمابر:  38380509 (081)
نشانی:  ايران، همدان، دانشكده بهداشت، علوم پزشكي همدان
کد ISSN:  1735-1960
نوع نشریه:  فصلنامه