مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه طلوع بهداشت
 17 دوره
عنوان نشريه:  طلوع بهداشت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
مديرمسئول:  دكتر سيد سعيد مظلومي محمود آباد
سردبير:  دكتر سيد سعيد مظلومي محمود آباد
تارگاه:  tbj.ssu.ac.ir
رایانامه:  tbj@ssu.ac.ir
تلفن:  38209137 (035)
نمابر:  38209119 (035)
صندوق پستي:  887-89165
نشانی:  ايران، يزد، ميدان عالم، بلوار شهداي گمنام پرديس، علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله، كدپستي 8915173160
كد ISSN:  1728-5127
نوع نشريه:  دو ماهنامه