نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه يزد
مدیرمسئول:  كاظم مهتدياني
سردبیر:  دكتر مهدي ملك ثابت
:تارگاه  http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/
رایانامه:  kavoshnameh@yazduni.ac.ir
تلفن:  31232096 (035)
نمابر:  31232096 (035)
نشانی:  يزد،صفائيه، دانشكده زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه يزد
کد ISSN:  1735-9589
نوع نشریه:  دو فصلنامه