نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تربيت اسلامي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  تربيت اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا اعرافي
سردبیر:  محمد جعفر پاك سرشت
:تارگاه  http://islamicedu.rihu.ac.ir/
رایانامه:  islamicedu@rihu.ac.ir
تلفن:  09198704678, 32111362 (025)
نمابر:  32803090 (025)
صندوق پستی:  37185-3151
نشانی:  ايران، قم، ابتداي پرديسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
کد ISSN:  1735-4536
نوع نشریه:  دو فصلنامه