مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش انتظامي
 16 دوره
عنوان نشريه:  دانش انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم انتظامي
مديرمسئول:  دكتر فريبا شايگان
سردبير:  دكتر حسين آقايي نيا
رایانامه:  danesh.journal@gmail.com
تلفن:  66477976-48931294 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي اتوبان شهيد همت غربي، بعد از پل رودخانه كن، دانشگاه علوم انتظامي، معاونت پژوهشي
كد ISSN:  1735-9252
نوع نشريه:  فصلنامه