نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دكتر مهرداد مدهوشي
سردبیر:  دكتر احمدجعفري صميمي
:تارگاه  http://jme.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  SHSPAJ@UMZ.AC.IR
تلفن:  5245415 (0112)
نمابر:  5245415 (0112)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه، خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي، دفتر پژوهشنامه
کد ISSN:  1735-0298
نوع نشریه:  فصلنامه