مشخصات نشريه:  

فصلنامه حكومت اسلامي
 22 دوره
عنوان نشريه:  حكومت اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دبيرخانه مجلس خبرگان
مديرمسئول:  حضرت آيت الله محمد يزدي
سردبير:  حضرت آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري
رایانامه:  hokoomateslami@majleskhobregan.com
تلفن:  37741325 (025)
نمابر:  37741325 (025)
صندوق پستي:  3317
نشانی:  ايران، قم، خيابان صفائيه، كوچه 22 (آمار)، تقاطع اول، ساختمان دبيرخانه مجلس خبرگان
نوع نشريه:  فصلنامه