نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌
 51 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مدیرمسئول:  دکتر علی وکیلی
سردبیر:  دكتر حميد ابريشمي
:تارگاه  https://iiesj.ir/
رایانامه:  hejazi37@gmail.com
تلفن:  22049627 (021)
نمابر:  22049627 (021)
صندوق پستی:  19395-4757
نشانی:  تهران، خيابان وليعصر، خيابان سايه، شماره 65
کد ISSN:  1735-1626
نوع نشریه:  فصلنامه