مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ اسلام
 16 دوره
عنوان نشریه:  تاريخ اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه باقر العلوم (ع)
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين شمس الله مريجي
سردبیر:  محسن الويري
تارگاه:  www.bou.ac.ir
تلفن:  32136635 (025)
نمابر:  32136635 (025)
نشانی:  ايران، قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، انتهاي بلوار، دانشگاه باقر العلوم (ع)، دفتر فصل نامه
نوع نشریه:  فصلنامه