مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي
 14 دوره
عنوان نشريه:  جغرافيا و توسعه ناحيه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر محمدرحيم رهنما
سردبير:  دكتر حميد شايان
تارگاه:  jgrd.um.ac.ir
رایانامه:  JRD@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806724 (051)
نمابر:  38807060 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، كد پستي: 9177948883
كد ISSN:  2008-1391
نوع نشريه:  دو فصلنامه