برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي
 34 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا و توسعه ناحيه اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر محمدرحيم رهنما
سردبیر:  دكتر حميد شايان
:تارگاه  https://jgrd.um.ac.ir/
رایانامه:  JRD@ferdowsi.um.ac.ir
تلفن:  38806724 (051)
نمابر:  38807060 (051)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي، كد پستي: 9177948883
کد ISSN:  2008-1391
نوع نشریه:  دو فصلنامه