مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
 16 دوره
عنوان نشريه:  علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر سيد حسين يحيوي
سردبير:  دكتر سيد حسين يحيوي
تارگاه:  www.iau-tmuj.ir
رایانامه:  info@iau-tmuj.ir
تلفن:  22618551 (021)
نمابر:  22008049 (021)
صندوق پستي:  19395-1495
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد خاقاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، كدپستي: 19168
كد ISSN:  1023-5922
نوع نشريه:  فصلنامه