مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي
 18 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم و فنون هسته اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان انرژي اتمي ايران
مديرمسئول:  دكتر بابك خدادوست
سردبير:  دكتر محمد قنادي مراغه
تارگاه:  www.aeoi.org.ir
رایانامه:  JONSAT@aeoi.org.ir
تلفن:  82064493 (021)
نمابر:  82064493 (021)
صندوق پستي:  14395-836
نشانی:  تهران، انتهاي خيابان کارگر شمالي، دبيرخانه نشريه
كد ISSN:  1735-1871
نوع نشريه:  فصلنامه