نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي
 69 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون هسته اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
مدیرمسئول:  ميثم تراب مستعدي
سردبیر:  محمد قنادي مراغه
:تارگاه  https://jonsat.nstri.ir/
رایانامه:  jonsat@nstri.ir
تلفن:  82067669 (021)
نمابر:  88221354 (021)
صندوق پستی:  14395-836
نشانی:  تهران، انتهاي خیابان کارگر شمالی، دبیرخانه نشريه
کد ISSN:  1735-1871
نوع نشریه:  فصلنامه