مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله فيزيك پزشكي ايران
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله فيزيك پزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتياز:  انجمن فيزيک پزشکي ايران
مديرمسئول:  دکتر محمد علي عقابيان
سردبير:  دکتر محمد تقي بحريني طوسي
تارگاه:  www.mums.ac.ir/physic_journal/fa/index
رایانامه:  medical.physics.ir@gmail.com
تلفن:  8002319 (0511)
نمابر:  8002320 (0511)
نشانی:  مشهد، بلوار وكيل آباد، دانشكده پزشكي، گروه فيزيك پزشكي
كد ISSN:  2252-0309
نوع نشريه:  فصلنامه