مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)
 12 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين لشگري
سردبير:  دكتر محمدرضا صفري نژاد
تارگاه:  http://jaums.hbi.ir
رایانامه:  journals@armyums.ac.ir
تلفن:  85952274 (021)
نمابر:  88337909 (021)
صندوق پستي:  14185-611
نشانی:  تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان شهيد اعتمادزاده، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، كدپستي: 1411718541
كد ISSN:  2383-1960
نوع نشريه:  فصلنامه