نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين لشگري
سردبیر:  دكتر محمدرضا صفري نژاد
:تارگاه  https://sites.kowsarpub.com/amhsr/index.html
رایانامه:  journals@armyums.ac.ir
تلفن:  85952274 (021)
نمابر:  88337909 (021)
صندوق پستی:  14185-611
نشانی:  تهران، خيابان فاطمي غربي، خيابان شهيد اعتمادزاده، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، كدپستي: 1411718541
کد ISSN:  2383-1960
نوع نشریه:  فصلنامه