مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
 25 دوره
عنوان نشريه:  مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بيرجند
مديرمسئول:  دکتر محمود شكيبي
سردبير:  دکتر مهدي بلالي مود
تارگاه:  www.journal.bums.ir
رایانامه:  info.journal@bums.ac.ir
تلفن:  32440488 (056)
نمابر:  4440488 (056)
صندوق پستي:  379-97175
نشانی:  بيرجند، خيابان آيت غفاري، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
كد ISSN:  1607-2197
نوع نشريه:  فصلنامه