مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)
 16 دوره
عنوان نشريه:  فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)
درجه علمی:  علمی ترویجی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه امام صادق (ع)- پرديس خواهران
مديرمسئول:  دكتر صديقه مهدوي كني
سردبير:  دكتر محمد علي اردبيلي
تارگاه:  rudence.isuw.ac.ir
تلفن:  22094901-4 (021)
نمابر:  22065437 (021)
صندوق پستي:  14655-111
نشانی:  ايران، تهران، شهرك قدس، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان شهيد طاهرخاني، دانشگاه امام صادق (ع)، پرديس خواهران
كد ISSN:  2538-5291
نوع نشريه:  دو فصلنامه