مشخصات نشریه:  

فصلنامه گردشگري
 7 دوره
عنوان نشریه:  گردشگري
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
نوع نشریه:  فصلنامه