نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
 110 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت امور خارجه
مدیرمسئول:  سيد محمدكاظم سجادپور
سردبیر:  سهراب شهابي
:تارگاه  http://ca.ipisjournals.ir/
تلفن:  22802649 (021)
نمابر:  22802656-57 (021)
صندوق پستی:  19395-1793
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد باهنر، خيابان شهيد آقايي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
کد ISSN:  2322-3766
نوع نشریه:  فصلنامه