مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه صفه
 28 دوره
عنوان نشريه:  صفه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي
مديرمسئول:  دكتر اكبر حاجي ابراهيم زرگر
سردبير:  دكتر محمود رازجويان
تارگاه:  archurb.sbu.ac.ir
رایانامه:  scj@sbu.ac.ir
تلفن:  29902843 (021)
نمابر:  22431630 (021)
صندوق پستي:  19835/346
نشانی:  اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي
كد ISSN:  1683-870x
نوع نشريه:  دو فصلنامه