نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه صفه
 78 دوره 
عنوان نشریه:  صفه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر اكبر حاجي ابراهيم زرگر
سردبیر:  دكتر محمود رازجويان
:تارگاه  archurb.sbu.ac.irhttp://archurb.sbu.ac.ir
رایانامه:  scj@sbu.ac.ir
تلفن:  29902843 (021)
نمابر:  22431630 (021)
صندوق پستی:  19835/346
نشانی:  اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي
کد ISSN:  1683-870x
نوع نشریه:  دو فصلنامه