مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)
 7 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تربيت مدرس
مديرمسئول:  دكتر مرتضي شهبازي نيا
سردبير:  دكتر محمد عيسائي تفرشي
تارگاه:  clr.modares.ac.ir
رایانامه:  jclawresearch@modares.ac.ir
تلفن:  82883623 (021)
نمابر:  82883623 (021)
صندوق پستي:  14115-139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي، كدپستي: 1411713116
كد ISSN:  2251-6751
نوع نشريه:  فصلنامه