مشخصات نشريه:  

فصلنامه امنيت ملي
 6 دوره
عنوان نشريه:  امنيت ملي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه عالي دفاع ملي
مديرمسئول:  حسين سليمي
سردبير:  بهرام بيات
تارگاه:  http://ns.journals.sndu.ac.ir/
تلفن:  27353357 - 021
صندوق پستي:  445/19585
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از بلوار هنگام، ضلع شمالي بزرگراه، دانشگاه عالي دفاع ملي، كدپستي: 16895-147
كد ISSN:  3329-2538
نوع نشريه:  فصلنامه