نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه امنيت ملي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  امنيت ملي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه عالي دفاع ملي
مدیرمسئول:  حسين سليمي
سردبیر:  بهرام بيات
:تارگاه  http://ns.journals.sndu.ac.ir/
تلفن:  27353357 - 021
صندوق پستی:  445/19585
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از بلوار هنگام، ضلع شمالي بزرگراه، دانشگاه عالي دفاع ملي، كدپستي: 16895-147
کد ISSN:  3329-2538
نوع نشریه:  فصلنامه