مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي (كتابداري)
 15 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي (كتابداري)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  كتابخانه مركزي مركز اسناد و تامين منابع دانشگاه تهران
مديرمسئول:  علي اصغر پورعزت
سردبير:  فاطمه فهيم نيا
تارگاه:  jlib.ut.ac.ir
رایانامه:  jlib@ut.ac.ir
تلفن:  61112930 (021)
نمابر:  66495388 (021)
صندوق پستي:  14155/6575
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دفتر مجله تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي
كد ISSN:  1338-1026
نوع نشريه:  فصلنامه