نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رسانه
 115 دوره 
عنوان نشریه:  رسانه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیرمسئول:  گیتا علی آبادی
سردبیر:  نعیم بدیعی
:تارگاه  http://qjmn.farhang.gov.ir/
رایانامه:  faslnameh_r@farhangmail.ir
تلفن:  88733772 (021)
نمابر:  88730477 (021)
نشانی:  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، شماره،11، کدپستی: 1996713554
کد ISSN:  1022-7180
نوع نشریه:  فصلنامه