نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم روانشناختي
 77 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم روانشناختي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دكتر محمود منصور
مدیرمسئول:  دكتر محمود منصور
سردبیر:  دكتر محمود منصور
:تارگاه  http://psychologicalscience.ir
رایانامه:  journalpsychologicalscience@gmail.com
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروي كوي نصر، اول نسيم، دانشكده روانشناسي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  1735-7462
نوع نشریه:  فصلنامه