مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي
 21 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات راهبردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده مطالعات راهبردي
مديرمسئول:  محمود يزدان فام
سردبير:  سيد جلال دهقاني فيروزآبادي
تارگاه:  quarterly.risstudies.org
رایانامه:  quarterly@risstudies.org
تلفن:  88802477 (021)
نمابر:  88896561 (021)
صندوق پستي:  14155-5189
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان، خيابان آبان جنوبي، خيابان رودسر، پلاك 7
كد ISSN:  1735-0727
نوع نشريه:  فصلنامه