نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گفتمان حقوقي (مجله تخصصي الهيات و حقوق)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  گفتمان حقوقي (مجله تخصصي الهيات و حقوق)
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
نوع نشریه:  فصلنامه