مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مديريت شهري
 18 دوره
عنوان نشريه:  مديريت شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور
مديرمسئول:  مهندس هوشنگ خندان دل
سردبير:  دكتر محمدرضا بمانيان
تارگاه:  imo.org.ir
رایانامه:  jmodiriyatshahri@gmail.com
تلفن:  63902083 (021)
نمابر:  88977912 (021)
نشانی:  تهران، ميدان وليعصر (عج)، بلوار كشاورز، ابتداي خيابان نادري، پلاك 17، دفتر فصلنامه مديريت شهري، كدپستي: 1416633661
كد ISSN:  1607-2227
نوع نشريه:  دو فصلنامه