مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه قبسات
 17 دوره
عنوان نشريه:  قبسات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مديرمسئول:  علي اكبر رشاد
سردبير:  محمد محمدرضايي
تارگاه:  www.qabasat.org
رایانامه:  qabasat@iict.ac.ir
تلفن:  88734863-4 (021)
نمابر:  88764792 (021)
صندوق پستي:  13145-444
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير، خيابان پژوهشگاه شماره 2
كد ISSN:  1029-4538
نوع نشريه:  دو فصلنامه